Följ Familjebostäder

Utvecklingen av Rinkebystråket en central fråga för Familjebostäder

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2018 11:28 CEST

För Familjebostäder, som är en del av Stockholms stad, och som äger nära 1400 bostäder och 150 lokaler i Rinkeby, har utvecklingen i detta område länge varit ett av bolagets viktigaste uppdrag. Genom dialog och ett gott samarbete med olika aktörer, driver Familjebostäder utvecklingen av en levande stadsdel och en utökad handel. Där är Rinkebystråket en viktig del.

Stärka Rinkebys attraktivitet och utveckling

Rinkebystråket öppnade för ett par år sedan med syftet att skapaen attraktiv kommersiell handelsplats i Rinkeby, som dessutom bidrar till fler arbetstillfällen för området. Målet är att stärka Rinkebys attraktivitet och utveckling.

För att skapa en långsiktig stabilitet har fokus varit att skapa en bra mix av aktörer vars koncept är relevanta för köpkraften i området.

Stöd och ekonomiska lättnader till handlarna

Erfarenheten visar att det ofta tar en tid innan en handelsplats med rätt mix etableras och hittar sina besökare. Familjebostäder har därför tagit ett långtgående ansvar gentemot sina hyresgäster och på olika sätt sökt underlätta etableringen för handlarna på Rinkebystråket – genom marknadsföring, event och även olika rabatter och övriga ekonomiska lättnader.

Fortsatt hyresrabatt

Som ett led i detta har handlarna erhållit inflyttningsrabatter när de nyöppnade samt därutöver erhållit 100 procent hyresrabatt under sex månader, från hösten 2017. I juni erbjöds ett nytt lättnadsavtal, gällande ett år framåt, som ger 25% rabatt på grundhyran. Det rör sig alltså inte om några hyreshöjningar utan tvärtom erbjuds hyresgästerna en fortsatt rabatt.

Omkring hälften av de lokalhyresgäster på Rinkebystråket som erbjudits ett lättnadsavtal har tackat ja. Några har tackat nej eller inte svarat. I de fall man inte fullföljer gällande avtal och underlåter att betala hyran, överlämnas ärendet, enligt gängse rutiner, till inkasso.

I måndags genomförde ett antal handlare en demonstration för att protestera mot bland annat hyrorna och man stängde även sina verksamhetslokaler, vilket strider mot hyresavtalet.

Dialog för utveckling

– Vi har haft en lång och i huvudsak bra dialog med de flesta av våra lokalhyresgäster och erbjudit ekonomiska lättnader för att underlätta etableringen, säger Jonas Schneider, vd på Familjebostäder.

– Det är beklagligt, efter alla de insatser som gjorts, att ett antal verksamheter inte har blivit lönsamma. Det får ekonomiska konsekvenser som för den enskilde såklart är jobbiga. Vi måste dock värna de aktörer och verksamheter som går bra och där man i positiv anda bidrar till Rinkebystråkets utveckling, avslutar Jonas Schneider.

Familjebostäder har en kontinuerlig dialog med såväl boende och lokalhyresgäster. I onsdags bjöd Familjebostäder in till ett nytt möte med representanter för företagarna på Rinkebystråket. Fortsatt fokus är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för Rinkebystråket som en levande handelsplats.

För en positiv utveckling av hela området och för att skapa trygghet och trivsel för såväl boende som företagare, samverkar Familjebostäder även fortsättningsvis med övriga aktörer i området, t ex förvaltningar och bolag inom Stockholms stad, andra fastighetsägare, byggentreprenörer och lokala föreningar.

Kontakt
Mia Wester Carlsson, tf kommunikationschef, tel 070-737 20 18

Familjebostäder, del av Stockholms stad, äger, utvecklar och förvaltar attraktiva hyresbostäder och lokaler för Stockholms behov. Vi jobbar för dagens och morgondagens kunder med engagemang, kundnytta, affärsmässighet och nytänkande i fokus. Vi är ett bostadsbolag i tillväxt. Dagens 19 215 hyresrätter utökas de kommande åren med minst 5 000 nya bostäder.